റാഷ്ഫോർഡിനെ ഫ്രീ ആയി ആർക്കും നൽകില്ല എന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

Picsart 22 12 11 15 53 30 627

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡിനെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പി എസ് ജി ശ്രമങ്ങളെ യുണൈറ്റഡ് തടയും. ഈ സീസണോടെ റാഷ്ഫോർഡിന്റെ യുണൈറ്റഡിലെ കരാർ അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. റാഷ്ഫോർഡ് ഫ്രീ ഏജന്റായാൽ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്ന് പി എസ് ജി പ്രസിഡന്റ് അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു‌. എന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങളെ ഫ്രീ ആയി നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് പരിശീലകൻ ടെൻ ഹാഗ് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു.

മാഞ്ചസ്റ്റർ 22 12 11 15 53 43 294

ഈ സീസണിൽ കരാർ അവസാനിക്കുന്ന താരങ്ങളുടെ കരാർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടാനുള്ള വ്യവസ്ഥ അവരുടെ കരാറിൽ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ഭയമില്ല എന്നും ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ കരാർ ദീർഘകാലത്തേക്ക് പുതുക്കാൻ ക്ലബ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നടന്നില്ലാ എങ്കിൽ കരാർ നീട്ടാനുള്ള കരാർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും എന്നുൻ ടെൻ ഹാഗ് പറഞ്ഞു.

മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡും ഡിയാഗോ ഡാലോട്ടും ആണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് കരാർ പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന താരങ്ങൾ.