സെവൻസിൽ 2016-17 സീസണിലെ റെക്കോർഡുകൾ കാണാം

 • Soccercity – Fanport Sevens Season 2016-17 Statistics
 • Total Matches : 978
 • Total Goals : 3427
 • Most Trophy – 13 – Al Madeena
 • Most Final – 17 – Al Madeena
 • Most Runners-up – 7 – Super Studio , Fifa Manjeri
 • Most Matches – 149 – Al Madeena
 • Most Wins – 105 – Al Madeena
 • Most Draws- 11 – Mediguard & Al Madeena
 • Most Goals Scored – 293 – Al Madeena
 • Most Goals Conceded – 188 – Mediguard
 • Goals Scored/Match – 2.34 Goals/Match – Lucky Soccer
 • Goals Conceded/Match –
  Best – 0.94 – Al Madeena
  Worst – 3.76 – FC Mumbai
 • Clean Sheet – 51 Al Madeena
 • Best Win – Al Madeena 6-0 FC Goa
 • Most Scored Match –
  Jawahar 6-4 Hunters
  Meduguard 6-4 Soccer Sporting
  Mediguard 5-5 Base Perumbavoor
  Shastha 5-5 Lucky Soccer
 • To Score 100 Goals – 45 Matches – Lucky Soccer
 • To Concede 100 Goals – 39 Matches – Lucky Soccer & Soccer Sporting
 • To Score 200 Goals – 93 Matches – Fifa Manjeri
 • Best Winning Streak – 13 Matches – Super Studio
 • Streak Without Conceding a Goal – 6 Matches – Saban Kottakkal
 • Best Record in Penalty Shootout – Al Madeena – 16 Shootout – 13 Wins
 • Worst Record in Penalty Shootout – Black & White – 17 Shootout – 11 Lost
 • Most Goals in a Tournament – 116 Goals – Edappal
 • Most Goals By a Team in a Tournament – 19 – Fifa – Kottakkal
 • Two Hatricks in a match – Fifa Manjeri vs AYC , Junior 3, Kuttan 3