സീരി എ ഫിക്സ്ചർ എത്തി, യുവന്റസിന്റെ ആദ്യ മത്സരം 22ന്

- Advertisement -

സീരി എയുടെ പുതുക്കിയ ഫിക്സ്ചർ എത്തി. ജൂൺ 20നാണ് സീരി എ പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. അദ്യ മത്സരത്തിൽ പാർമ ടൊറീനോയെ നേരിടും. ദിവസവും മത്സരം നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സീസണിലെ ബാക്കിയുള്ള ഫികചറുകൾ. വമ്പന്മാരായ യുവന്റസിന്റെ മത്സരം ജൂൺ 22നാണ്. അന്ന് അവർ ബൊളോഗ്നയെ നേരിടും. ഇന്റർ മിലാൻ ജൂൺ 21ന് സാമ്പ്ഡോറിയയെയും ലാസിയോ ജൂൺ 24ന് അറ്റലാന്റയെയും നേരിടും.

ഫിക്സ്ചറുകൾ;

20 June
Torino v. Parma
Verona v. Cagliari

21 June 
Atalanta v. Sassuolo
Inter Milan v. Sampdoria

22 June
Lecce v. Milan
Fiorentina v. Brescia
Bologna v. Juventus

23 June
SPAL v. Cagliari
Verona v. Napoli
Torino v. Udinese
Genoa v. Parma

24 June
Atalanta v. Lazio
Inter Milan v. Sassuolo
Roma v. Sampdoria

26 June
Juventus v. Lecce

27 June
Brescia v. Genoa
Cagliari v. Torino
Lazio v. Fiorentina

28 June
Milan v. Roma
Napoli v. SPAL
Sampdoria v. Bologna
Udinese v. Atalanta
Sassuolo v. Verona
Parma v. Inter Milan

30 June
Torino v. Lazio
Genoa v. Juventus

1 July
Bologna v. Cagliari
Inter Milan v. Brescia
Lecce v. Sampdoria
Fiorentina v. Sassuolo
SPAL v. Milan
Verona v. Parma

2 July
Juventus v. Torino
Sassuolo v. Lecce
Lazio v. Milan

5 July
Inter Milan v. Bologna
Sampdoria v. SPAL
Cagliari v. Atalanta
Brescia v. Verona
Udinese v. Genoa
Parma v. Fiorentina
Napoli v. Roma

7 July
Lecce v. Lazio
AC Milan v. Juventus

8 July
Genoa v. Napoli
Fiorentina v. Cagliari
Atalanta v. Sampdoria
Bologna v. Sassuolo
Torino v. Brescia
Roma v. Parma

9 July
SPAL v. Udinese
Verona v. Inter Milan

11 July 
Lazio v. Sassuolo
Brescia v. Roma
Juventus v. Atalanta

12 July
Genoa v. SPAL
Parma v. Bologna
Fiorentina v. Verona
Cagliari v. Lecce
Udinese v. Sampdoria
Napoli v. Milan

13 July
Inter Milan v. Torino

14 July
Atalanta v. Brescia

15 July
Sampdoria v. Cagliari
Bologna v. Napoli
Milan v. Parma
Lecce v. Fiorentina
Sassuolo v. Juventus
Roma v. Verona
Udinese v. Lazio

16 July
Torino v. Genoa
SPAL v. Inter Milan

18 July
Verona v. Atalanta
Cagliari v. Sassuolo
Milan v. Bologna

19 July
Parma v. Sampdoria
Genoa v. Lecce
Fiorentina v. Torino
Napoli v. Udinese
Brescia v. SPAL
Roma v. Inter Milan

20 July
Juventus v. Lazio

21 July
Atalanta v. Bologna
Sassuolo v. Milan

22 July
Parma v. Napoli
Torino v. Verona
SPAL v. Roma
Lecce v. Brescia
Inter Milan v. Fiorentina
Sampdoria v. Genoa

23 July
Udinese v. Juventus
Lazio v Cagliari

26 July
Milan v. Atalanta
Roma v. Fiorentina
Juventus v. Sampdoria
Cagliari v. Udinese
Verona v. Lazio
Brescia v. Parma
SPAL v. Torino
Napoli v. Sassuolo
Bologna v. Lecce
Genoa v. Inter Milan

29 July
Fiorentina v. Bologna
Verona v. SPAL
Udinese v. Lecce
Parma v. Atalanta
Lazio v. Brescia
Inter Milan v. Napoli
Cagliari v. Juventus
Torino v. Roma
Sampdora v. Milan
Sassuolo v Genoa

2 August
Genoa v. Verona
Juventus v. Roma
Atalanta v. Inter Milan
SPAL v. Fiorentina
Bologna v. Torino
Napoli v. Lazio
Lecce v. Parma
Milan v. Cagliari
Brescia v. Sampdoria
Sassuolo v. Udinese

Advertisement