കറുപ്പണിഞ്ഞു ആഴ്‌സണൽ, ആഴ്‌സണലിന്റെ പുതിയ എവേ കിറ്റ് എത്തി

Wasim Akram

Img 20220718 Wa0145

ആഴ്‌സണൽ പുതിയ സീസണിനായുള്ള അവരുടെ എവേ ജേഴ്‌സി പുറത്ത് വിട്ടു. കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള കിറ്റ് ആണ് എവേ മത്സരങ്ങളിൽ അണിയാൻ അഡിഡാസ് ആഴ്‌സണലിന് ആയി പുറത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Img 20220718 Wa0141
Img 20220718 Wa0137
Img 20220718 Wa0138
Img 20220718 Wa0149
Img 20220718 Wa0136
Img 20220718 Wa0140
Img 20220718 Wa0139
Img 20220718 Wa0134