പാബ്ലോ മാരി ഇറ്റലിയിലേക്ക്, താരം ക്ലബ് വിടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആഴ്‌സണൽ

Screenshot 20220802 225918 01

ആഴ്‌സണലിന്റെ സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധ താരം പാബ്ലോ മാരി ഇറ്റാലിയൻ സീരി എയിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ യുഡിനെസെയിൽ ലോണിൽ കളിച്ച താരം ക്ലബ് വിടും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആഴ്‌സണലിനും ഉള്ളത്. ടീം അഴിച്ചു പണിയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പല താരങ്ങളും ക്ലബ് വിടും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആഴ്‌സണലിന്.

നിലവിൽ ഇറ്റാലിയൻ സീരി എ ക്ലബ് എ.സി മാൻസയാണ് മാരിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ മുന്നിലുള്ളത്. ക്ലബും ആയി നിലവിൽ മാരിയുടെ ഏജന്റ് ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. അതേസമയം താരത്തിന്റെ മുൻ ക്ലബ് യുഡിനെസെയും വെറോണയും താരത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയും വാർത്തകൾ ഉണ്ട്. എം.എൽ.എസിൽ നിന്നു ആഴ്‌സണലിൽ എത്തിയ ശേഷം ശരിക്കും താളം കണ്ടത്താൻ മാരിക്ക് ആയിരുന്നില്ല.