ഐ എസ് എല്ലിൽ വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം വരുന്ന സീസണിൽ കുറയ്ക്കില്ല

- Advertisement -

ഐ എസ് എല്ലിലും ഐ ലീഗിലും
വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഔദ്യോഗിക നീക്കങ്ങൾ ഉടൻ വേണ്ട എന്ന് എ ഐ എഫ് എഫ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി. ഈ വരുന്ന സീസണിൽ പതിവ് പോലെ വിദേശ താരങ്ങളെ ക്ലബുകൾക്ക് സൈൻ ചെയ്യാം. 2021-22 സീസണിൽ വിദേശ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായ നിർദ്ദേശം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി എ ഐ എഫ് എഫിന് നൽകി.

2021-22 സീസണിൽ രണ്ട് ലീഗുകളിലും 5 വിദേശ താരങ്ങൾ മാത്രമെ ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ 5 വിദേശ താരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏഷ്യൻ താരമാവുകയും വേണം.നാലു താരങ്ങൾക്ക് മാത്രമെ ആദ്യ ഇലവനിൽ എത്താൻ ആവുകയുള്ളൂ. ഏഷ്യൻ ടൂർണമെന്റുകള നിലവിലുള്ള നിയമം ഇന്ത്യയിലും കൊണ്ടു വരാൻ ആണ് എ ഐ എഫ് എഫ് ഇതുവഴി ശ്രമിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ വരുന്ന സീസണിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ 5 വിദേശ താരങ്ങൾക്ക് പതിവു പോലെ ആദ്യ ഇലവനിൽ കളിക്കാം. ഏഴു വിദേശ താരങ്ങളെ വരെ സൈനും ചെയ്യാം. ഐ എസ് എൽ ക്ലബുകൾ ഇതിനകം തന്നെ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ ആണ് തീരുമാനം ഒരു സീസൺ കൂടി വൈകിപ്പിക്കുന്നത്.

Advertisement