ഗോകുലത്തിന്റെ കിറ്റ് സ്പോൺസറായി കൈസൻ, മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു

- Advertisement -

പുതിയ ഐലീഗ് സീസണ് മുന്നോടിയായി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി പുതിയ ജേഴ്സി കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു. പ്രമുഖ സ്പോർട്സ് വിയർ ബ്രാൻഡായ കൈസെനുമായാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി കരാർ ഒപ്പിവെച്ചത്. മൂന്നു വർഷത്തേക്ക് ആയിരിക്കും പുതിയ കരാർ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കൈസൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഗോകുലത്തിന്റെ ജേഴ്സി ഒരുക്കിയത്.

ഗോകുലത്തിന്റെ സീനിയർ ടീമിന്റെയും സ്കൂൾ ടീമിന്റെയും അക്കാദമിയുടെയും ഒക്കെ ജേഴ്സി കൈസൻ തന്നെ ആയിരിക്കും 2022 വരെ ഒരുക്കുക. ഗോകുലത്തിന്റെ റിപ്ലിക കിറ്റ്, ബാഗുകൾ, സ്കാർഫുകൾ, കീ ചൈനുകൾ എന്നിവയും ഇത്തവണ കൈസൻ രംഗത്ത് ഇറക്കും.

Advertisement