പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

Img 20220214 213636

ഇന്ന് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിന് എതിരെ നേടിയ വിജയത്തോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലീഗിൽ മൂന്നാത് എത്തി. ഒപ്പം ലീഗിൽ 26 പോയിന്റും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആയി. ഇത് ഐ എസ് എൽ ചരിത്രത്തിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റ് ആണ്. ഇതുവരെ ഒരു സീസണിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് 26 പോയിന്റിൽ എത്താൻ ആയിരുന്നില്ല.
Img 20220214 213733

2017-18 സീസണിൽ നേടിയ 25 പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഐ എസ് എല്ലിലെ ഒരു സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ. അതാണ് ഇന്ന് മറികടന്നത്. ആ സീസണിലെ ആറ് വിജയങ്ങൾ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങളും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മറികടന്നു. ലീഗിൽ 15 മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആണ് 26 പോയിന്റിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിൽക്കുന്ന. പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പോയിന്റുകൾ നേടേണ്ടി വരും.