ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിലെ സൂപ്പർ താരം, അമൽ ദേവ

ബ്ലോക്കർ ആയിട്ടും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടും ഒരേ പോലെ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ്വം ചില യൂത്തു താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അമൽ ദേവ്, SN വിദ്യാഭവൻ ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ നിന്ന് വോളിബോളിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ച അമലിനെ വോളിബോളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടത് സെന്റ് ജോസഫ്…

ലോക വോളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായി മലയാളി താരങ്ങൾ | Part 2

അടുത്ത മാസം 19 മുതൽ 31 വരെ ചൈനീസ് തായ്പൊയിൽ നടക്കുന്ന ലോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിൽ ആറു മലയാളി താരങ്ങൾ , ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിന്റെ അഭിവാജ്യഘടകമായ ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം…

ലോക വോളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനായി 6 മലയാളികൾ, താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം

അടുത്ത മാസം 19 മുതൽ 31 വരെ ചൈനീസ് തായ്പൊയിൽ നടക്കുന്ന ലോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിൽ ആറു മലയാളി താരങ്ങൾ , ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീമിന്റെ അഭിവാജ്യഘടകമായ ഈ സൂപ്പർ താരങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം…